FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL  

§ 1  

Foreningens navn er Vallensbæk Vandskiklub, i det følgende kaldet VVK. Foreningen er  medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens hjemsted er Vejlegårdsvej 131, 2625 Vallensbæk.  VVK’s formål er at fremme og udvikle vandskisporten.  

MEDLEMMER  

§ 2  

Som medlemmer kan optages alle interesserede, der opfylder de på indmeldelsesblanketten af  bestyrelsen stillede krav.  

Bestyrelsen er forpligtet til at regulere medlemstilgangen, således at træningsforholdene er  optimale.  

Bestyrelsen skal fastsætte regler med henblik på at kanalisere arrangementsmidler til  ungdomsarbejde, jf. § 19, stk. 2.  

Bestyrelsen kan fastsætte støtteregulativ, jf. § 19, stk. 3.  

Bestyrelsen fastsætter medlemstyperegulativ. 

§ 3  

Det påhviler medlemmerne at respektere VVK’s ‘s formål og overholde nærværende love,  ligesom de til enhver tid givne henstillinger fra foreningens ledelse skal efterkommes. 

§ 4  

Hvert medlem betaler et årligt kontingent til foreningens drift. 

Hvert indtrædende medlem betaler et af bestyrelsen fastsat indmeldelsesgebyr (p.t. kr. 0), der  forfalder til betaling samtidig med kontingentet og senest 8 dage efter, at foreningen har  modtaget en indmeldelsesblanket.  

Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af kontingentet.  

Kontingentet forfalder til betaling helårligt hvert års 1.1., med mindre bestyrelsen fastsætter  andet, og betales portofrit for foreningen.  

Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen med kontingent, ture eller andre ydelser, betragtes medlemmet som udmeldt. Er restancen ikke betalt før en generalforsamling,  fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.  Turpriserne fastsættes til enhver tid af bestyrelsen og skal fastsættes således, at foreningen  kan opretholde en forsvarlig økonomi. Enhver betaling for ture og andre ydelser erlægges  portofrit og omkostningsfrit for foreningen. Bestyrelsen kan fastsætte særlige regler herom. 

 

§ 5  

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.  

GENERALFORSAMLINGEN  

§ 6  

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutning tages ved simpelt  stemmeflertal, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt.  

§ 7  

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 1. januar til medio marts i  Vallensbæk Kommune. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og  højst 4 ugers skriftligt varsel til alle registrerede medlemmer.  

Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med  indkaldelsen.  

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt  til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag,  lægges disse på klubbens hjemmeside sammen med en opdateret dagsorden senest 4 dage før  generalforsamlingen.  

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.  Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves  i indkaldelsen.  

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver  adresseændring.  

§ 8  

På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:  

1. Valg af dirigent  

2. Bestemmelse af de mødendes og de stemmeberettigedes antal 

3. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling  

4. Bestyrelsen aflægger beretning  

5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab  

6. Fremlæggelse af og afstemning om eventuelle indkomne lovændringsforslag  7. Valg af formand og 1-2 bestyrelsesmedlemmer u. p. på ulige år  

8. Valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer u. p. på lige år  

10. Valg af 1 revisor  

11. Øvrige indkomne forslag  

12. Eventuelt  

§ 9  

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når  mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom til formanden.  Indkaldelse med dagsorden bilagt de fuldstændige forslag, der skal fremsættes, udsendes  inden 14 dage herefter med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel til den ekstraordinære  generalforsamlings afholdelse.  

Ved ekstraordinære generalforsamlinger kan et stemmeberettiget medlem forinden  generalforsamlingen skriftligt afgive sin stemme til bestyrelsen.  

§ 10  

Enhver af foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, enten personligt eller  ved fuldmægtig, der må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Fuldmagt overleveres  dirigenten, forinden stemmeafgivning kan finde sted. Ingen mødende kan dog have fuldmagt  for mere end et medlem.  

Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der har betalt fuldt kontingent, og som er fyldt 15  år på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.  

 

 

§ 11  

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes  behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre  dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig. Dirigenten skal  dog, når mindst 1/3 af forsamlingen forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning. Valg af  bestyrelse og revisorer skal altid ske ved skriftlig afstemning, såfremt der på  generalforsamlingen fremsættes begæring derom. 

 

§ 12  

Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn  til, hvor mange der har givet møde.  

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne  stemmer er for forslaget. 

Til foreningens opløsning kræves, at 50 % af medlemmerne er til stede, og at mindst 3/4 heraf  stemmer for forslaget. Opfyldes disse krav ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, der  uanset antallet af fremmødte med simpelt stemmeflertal træffer beslutningerne. 

§ 13  

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der  underskrives af dirigenten, formanden og et bestyrelsesmedlem, hvorefter den har fuld  beviskraft. 

BESTYRELSEN  

§ 14  

Bestyrelsen består af formand, og 2-4 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Valget  gælder for 2 år.  

Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv i forhold til de roller og funktioner, bestyrelsens  medlemmer varetager.  

Bestyrelsen er på valg skiftevis efter tur, således at formanden og 1-2 medlemmer er på valg i  ulige år; og 1-2 medlemmer er på valg i lige år.  

Genvalg til bestyrelse kan finde sted.  

Samtlige bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Alle direkte udlæg refunderes efter regning eller  i overensstemmelse med de af skattemyndighederne fastsatte regler for trækfri godtgørelser.  

§ 15  

Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved  deres underskrift tre i forening, hvoriblandt formanden skal være.  

Den samlede bestyrelse kan meddele prokura enkelt eller kollektivt.  

Med henblik på den løbende drift kan hvert bestyrelsesmedlem forpligte foreningen inden for  en økonomisk ramme på kr. 1.000 under forudsætning af, at beløbet på forhånd er godkendt  eller efterfølgende godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. 

§ 16  

Der afholdes møde, så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det nødvendigt.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formanden, er til stede.  Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger  føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter i  øvrigt selv sin forretningsorden.  

§ 17  

Bestyrelsen kan beslutte, om økonomifunktionen skal varetages af bestyrelsen selv eller  placeres hos en ekstern regnskabskyndig. Bestyrelsen er under alle omstændigheder og til  enhver tid ansvarlig for klubbens midler og regnskab. 

REVISION OG REGNSKAB  

§ 18  

Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Genvalg kan finde sted.  

Fratræder revisor i valgperioden er bestyrelsen pligtig til at indkalde til ekstraordinær  generalforsamling med henblik på valg af ny revisor.  

Ethvert medlem kan på den ordinære generalforsamling eller på en generalforsamling, hvor  emnet er sat på dagsordenen, stille forslag om, at der vælges en “kritisk” revisor med henblik  på gennemgang af foreningens forvaltning og regnskabsforhold. Forslaget kan vedtages med  simpel stemmeflerhed.  

Den “kritiske” revisor skal efterfølgende afgive en skriftlig beretning til næste  generalforsamling. Beretningen skal tillige med mødeindkaldelse udsendes til medlemmerne.  

§ 19  

Årsregnskabet udarbejdes i videst mulige omfang i overensstemmelse med  årsregnskabslovens bestemmelser.  

Der gælder særlige regler i forbindelse med “velgørende arrangementer”, hvor klubben har  opnået momsfritagelse, idet disse midler skal anvendes til ungdomsarbejde (til medlemmer  under 18 år).  

Alle sponsorindtægter reduceret med de dertil hørende direkte udgifter skal henlægges til  “støttefond(e)”, der kun kan anvendes til støtte for medlemmernes træningsforhold, deltagelse  i turneringer og optimering af klubbens faciliteter.  

§ 20  

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal være afsluttet og revideret inden den 1.  februar. 

SÆRLIGE BESTEMMELSER  

§ 21  

Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter  bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til  medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige  anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.  

§ 22  

Klubben kan opløses som anført i § 12, stk. 2. Ved foreningens ophør skal bestyrelsen  realisere alle værdier og efter afregning med kreditorerne fordeles overskuddet i  overensstemmelse med foreningens formål samt under respekt af de regler, der til en hver tid  måtte være fastsat for overskud i forbindelse med “velgørende arrangementer” og  “støttefond”, jf. § 19.  

§ 23  

Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser, kan vedkommende stilles i karantæne  ved bestyrelsens beslutning eller ekskluderes ved generalforsamlingens beslutning.  Beslutninger om karantæne kan appelleres til generalforsamlingen.  

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2006